Poté, co je vaše žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám projednána a schválena, obdržíte akceptační dopis. V tomto dokumentu jsou stanoveny podmínky a termín pro doložení dokumentů. Pro oblast podpory A je to 18 měsíců.

Všechny dokumenty je potřeba doručit do tohoto data, které je v akceptačním dopise uvedeno. V odůvodněných případech je možné požádat o prodloužení této lhůty.

Jaké dokumenty jsou potřeba doložit:

  • Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“. U žádostí o dotaci podaných po realizaci projektu se nepředkládá
  • Faktury za realizaci podporovaných opatření vystavené dodavatelem, případně zhotovení odborného posudku, provedení odborného dozoru, atd.
  • Potvrzení o úhradě
  • Dokument potvrzující vlastnictví bankovního účtu žadatele
  • Doklady, kterými lze jednoznačně prokázat dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech podle schválené žádosti.
  • Další případné dokumenty, například závěrečnou zprávu technického dozoru

Jsou-li všechny vámi doložené dokumenty v pořádku, bude vám vyplacená dotace.

Lhůty uvedené v akceptačním dopise dodržujte.